Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 08/12/2022 - 10/12/2022 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Năm, 08/12/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01
Hạng C - Xe 02
Hạng C - Xe 03
Hạng C - Xe 04
Hạng C - Xe 05
Hạng C - Xe 06
Hạng B - Xe 11 ĐĐ Thầy Tỉ ĐĐ Thầy Tuấn B Thầy Vinh ĐĐ
Hạng B - Xe 12
Hạng B - Xe 14
Hạng B - Xe 15 ĐĐ Thầy Tuấn B
Hạng B - Xe 16
Hạng B - Xe 17 ĐĐ Thầy Tuấn B
Hạng B - Xe 18 ĐĐ Thầy Tỉ ĐĐ Thầy Tuấn C
Hạng B - Xe 19 ĐĐ Thầy Anh B Thầy Hùng C ĐĐ
Hạng B - Xe 20 ĐĐ Thầy Tuấn B ĐĐ Thầy Tỉ ĐĐ Thầy Tuấn C ĐĐ Thầy Anh B
Hạng B - Xe 21 ĐĐ Thầy Tuấn B ĐĐ Thầy Tỉ ĐĐ Thầy Tuấn C HV Dadong
Hạng B - Xe 22
Hạng B - Xe 23
Hạng B - Xe 24
Hạng B - Xe 25
Hạng B - Xe 26 ĐĐ Thầy Anh B HV Dadong Thầy Hùng C ĐĐ
Hạng B - Xe 27
Hạng B1 - Xe 30
Thứ Sáu, 09/12/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 03                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Thứ Bảy, 10/12/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 03                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                 Thầy Hiếu CĐ LX                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                 Thầy Hiếu CĐ LX                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
 
Back 08/12/2022 - 10/12/2022 Forward ( Hiển thị 7 ngày )