Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 06/12/2021 - 08/12/2021 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Hai, 06/12/2021
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01 Thầy Thảo Thầy Quang Thầy Điền Thầy Trình
Hạng C - Xe 02 Thầy Thảo Thầy Quang Thầy Điền Thầy Trình
Hạng C - Xe 03 Thầy Thảo Thầy Quang Thầy Điền Thầy Trình
Hạng C - Xe 04 Thầy Thảo Thầy Quang Thầy Điền Thầy Trình
Hạng C - Xe 05 Thầy Thảo Thầy Quang Thầy Quang Thầy Điền Thầy Trình
Hạng C - Xe 06 Thầy Trình ĐĐ Thầy Thảo Ngoài ĐĐ Thầy Thảo Thầy Quang
Hạng B - Xe 11 Thầy Hiếu B Thầy Sâm Thầy Văn
Hạng B - Xe 12 Thầy Hiếu B Thầy Sâm Thầy Văn
Hạng B - Xe 14 Thầy Hiếu B Thầy Sâm Thầy Văn
Hạng B - Xe 15 Thầy Hiếu B Thầy Sâm Thầy Văn
Hạng B - Xe 16 Thầy Hiếu B Bù Giờ Thầy Sâm Thầy Văn ĐĐ Thầy Văn
Hạng B - Xe 17 Thầy Tuấn B Thầy Vĩnh Thầy V. Nhân Thầy Tân
Hạng B - Xe 18 Thầy Tuấn B Thầy Vĩnh Thầy V. Nhân Thầy Tân
Hạng B - Xe 19 Thầy Tuấn B Thầy Hoàng Tính Thầy V. Nhân Thầy Tân
Hạng B - Xe 20 Thầy Tuấn B Thầy Hoàng Tính Thầy V. Nhân Thầy Tân
Hạng B - Xe 21 Thầy Hoàng Tính Thầy V. Nhân Thầy Tân
Hạng B - Xe 22 Thầy Vĩnh Thầy Hiếu B Thầy Hoàng Tính
Hạng B - Xe 23 Thầy Tuấn B Thầy Tân
Hạng B - Xe 24 Thầy V. Nhân ĐĐ Thầy V. Nhân
Hạng B - Xe 25
Hạng B - Xe 26 ĐĐ HV Trong ĐĐ Thầy Tuấn B ĐĐ Thầy Tuấn B ngoài ĐĐ Thầy Hiếu B Ngoài ĐĐ Thầy Hiếu B ĐĐ Thầy T. Nhân ĐĐ Học viên Ngoài
Hạng B - Xe 27 ĐĐ Thầy Hậu ĐĐ Thầy Tuấn B ngoài ĐĐ Thầy Hiếu B ĐĐ Thầy V. Nhân
Hạng B1 - Xe 30
Thứ Ba, 07/12/2021
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                 ĐĐ Học viên Ngoài                                                     ĐĐ Thầy Sang                                            
Hạng C - Xe 02                 ĐĐ Học viên Ngoài                                                       ĐĐ Thầy Sang                                          
Hạng C - Xe 03                 ĐĐ Thầy Quang Ngoài                                                                                                                
Hạng C - Xe 04                 ĐĐ Thầy Quang Ngoài                                                                                                                
Hạng C - Xe 05                 ĐĐ Thầy Quang Ngoài                                                                                                                
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                 ĐĐ Thầy Tân Ngoài                                                 CĐ Thầy Hậu                                
Hạng B - Xe 12                 CĐ Thầy Khanh Ngoài                                                 CĐ Thầy Hậu                                
Hạng B - Xe 14                 ĐĐ Thầy Tân Ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 15                 CĐ Thầy Khanh Ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 16                 ĐD Thầy V Nhân ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 17                 CĐ Thầy Ng Hùng Ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 18                 ĐD Thầy V Nhân ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 19                 ĐD Thầy V Nhân ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 20                 ĐĐ Thầy Tân Ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 21                 ĐĐ Thầy Tân Ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                 ĐĐ Học viên Ngoài                                                                                                                
Hạng B - Xe 27                 CĐ Thầy Ng Hùng Ngoài                                                                                                                
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Thứ Tư, 08/12/2021
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 03                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
 
Back 06/12/2021 - 08/12/2021 Forward ( Hiển thị 7 ngày )