Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 21/01/2022 - 23/01/2022 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Sáu, 21/01/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01 ĐĐ Thầy Em Thầy Sang Thầy Em Thầy Hoàng Tính                
Hạng C - Xe 02 ĐĐ Thầy Chiến ĐĐ Thầy Em Thầy Sang Thầy Em Thầy Hoàng Tính                
Hạng C - Xe 03 ĐĐ Thầy Chiến ĐĐ Thầy Em Thầy Sang Thầy Em Thầy Hoàng Tính                
Hạng C - Xe 04 ĐĐ Thầy Chiến ĐĐ Thầy Em Thầy Sang Thầy Em Thầy Hoàng Tính                
Hạng C - Xe 05 ĐĐ Thầy Chiến ĐĐ Thầy Em               Thầy Em Thầy Hoàng Tính                
Hạng C - Xe 06                                                              
Hạng B - Xe 11 ĐĐ Học viên Ngoài Thầy Tân                                        
Hạng B - Xe 12 HV Dadong ĐĐ Thầy Tuấn C Thầy Tân                                        
Hạng B - Xe 14 CĐ Thầy B Anh ngoài Thầy Tân                                        
Hạng B - Xe 15 ĐĐ Thầy Mai Thầy Tân                                        
Hạng B - Xe 16 CĐ Cô Phương                                                              
Hạng B - Xe 17 ĐĐ Thầy Hưng                       Cô Linh                        
Hạng B - Xe 18 ĐĐ Học viên Ngoài                       Cô Linh                        
Hạng B - Xe 19 ĐĐ Thầy Hưng                       Cô Linh                        
Hạng B - Xe 20 ĐĐ Thầy Tuấn C                                                              
Hạng B - Xe 21 CĐ Thầy Tính PT                                                              
Hạng B - Xe 22                                                              
Hạng B - Xe 23                                                              
Hạng B - Xe 24                                                              
Hạng B - Xe 25                                                              
Hạng B - Xe 26 ĐĐ Thầy Tân                                                              
Hạng B - Xe 27 ĐĐ Cô Linh                                                              
Hạng B1 - Xe 30                                                              
Thứ Bảy, 22/01/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                 Thầy Quang Thầy Sang ĐĐ Thầy No                                      
Hạng C - Xe 02                                 Thầy Quang Thầy Sang CĐ Thầy Huỳnh                                                        
Hạng C - Xe 03                                 Thầy Quang Thầy Sang         ĐĐ Thầy No                                
Hạng C - Xe 04                                 Thầy Quang Thầy Sang                                                                
Hạng C - Xe 05                                 Thầy Quang Thầy Sang                                                
Hạng C - Xe 06                                                                         Thầy Quang                                                        
Hạng B - Xe 11                                                 Thầy Văn Tính CĐ Thầy Thanh                                      
Hạng B - Xe 12                                                 Thầy Văn Tính                                                        
Hạng B - Xe 14                                 CĐ Thầy Huỳnh Thầy Văn Tính                                                        
Hạng B - Xe 15                                 CĐ Thầy Huỳnh Thầy Văn Tính CĐ Thầy Thanh                                      
Hạng B - Xe 16                                 CĐ Thầy Huỳnh Thầy Văn Tính CĐ Cô Ngân                                        
Hạng B - Xe 17                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh                                        
Hạng B - Xe 18                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh                                        
Hạng B - Xe 19                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh                                        
Hạng B - Xe 20                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh                                        
Hạng B - Xe 21                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh                                        
Hạng B - Xe 22                                                 Thầy Vĩnh                         Cô Trinh                                                
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                 CĐ Thầy Huỳnh         CĐ Thầy Tài                                                        
Hạng B - Xe 27                                 CĐ Thầy Huỳnh                 CĐ Thầy Huỳnh                                                
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Chủ Nhật, 23/01/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                         CĐ Thầy No                                                
Hạng C - Xe 02                                                         CĐ Thầy Phi                                                
Hạng C - Xe 03                                                                 ĐĐ Thầy No                                        
Hạng C - Xe 04                                                                         ĐĐ Thầy No                                
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                 Thầy Văn Tính Thầy Tín                
Hạng B - Xe 12                                 Thầy Văn Tính Thầy Tín                
Hạng B - Xe 14                                 Thầy Văn Tính Thầy Tín                
Hạng B - Xe 15                                 Thầy Văn Tính Thầy Tín                
Hạng B - Xe 16                                 Thầy Văn Tính Thầy Tín                        
Hạng B - Xe 17                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh CĐ Cô Ngân                                        
Hạng B - Xe 18                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh         CĐ Thầy Trung A                                
Hạng B - Xe 19                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh CĐ Thầy Thanh                                        
Hạng B - Xe 20                                 Cô Trinh Thầy Vĩnh CĐ Thầy Thanh                                        
Hạng B - Xe 21                                 Cô Trinh                                                                                
Hạng B - Xe 22                         Thầy Tín                 Cô Trinh                                                        
Hạng B - Xe 23                                         Thầy Vĩnh                 Thầy Văn Tính                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
 
Back 21/01/2022 - 23/01/2022 Forward ( Hiển thị 7 ngày )