Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 18/05/2022 - 20/05/2022 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Tư, 18/05/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                   HV chuadong                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                                                                  
Hạng C - Xe 03                                                                                                                                  
Hạng C - Xe 04                                                                                                                                  
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                  
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                  
Hạng B - Xe 26                   CĐ Thầy T. Nhân                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                  
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                  
Thứ Năm, 19/05/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                 Thầy Hoàng Tính         Thầy Văn                                                
Hạng C - Xe 02                                 Thầy Hoàng Tính         Thầy Văn                                                
Hạng C - Xe 03                                 Thầy Hoàng Tính         Thầy Văn                                                
Hạng C - Xe 04                                 Thầy Hoàng Tính         Thầy Văn                                                
Hạng C - Xe 05                                 Thầy Hoàng Tính                 Thầy Văn                                                
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Thứ Sáu, 20/05/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                 Thầy Văn Thầy Văn Tính Thầy Hoàng Tính                                                
Hạng C - Xe 02                                 Thầy Văn Thầy Văn Tính Thầy Hoàng Tính                                                
Hạng C - Xe 03                                 Thầy Văn Thầy Văn Tính Thầy Hoàng Tính                                                
Hạng C - Xe 04                                 Thầy Văn Thầy Văn Tính Thầy Hoàng Tính                                                
Hạng C - Xe 05                                 Thầy Văn Thầy Văn Tính Thầy Hoàng Tính                                                
Hạng C - Xe 06                                                         Thầy Văn Thầy Văn Tính                                        
Hạng B - Xe 11                                 Thầy Tuấn C                                                                                
Hạng B - Xe 12                                 Thầy Tuấn C                                                                                
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                 CĐ Thầy Cường                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                 CĐ Thầy Cường                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                 Thầy Tuấn C                                                                
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                         CĐ Thầy T. Nhân                 CĐ Thầy T. Nhân                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                 Thầy Yên B         Thầy Yên B