Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02966.26.26.26 Show/Hide Navigation
Back 16/08/2022 - 22/08/2022 Forward
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Ba, 16/08/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01 ĐĐ Thầy Minh                              
Hạng C - Xe 02 ĐĐ Thầy Minh                              
Hạng C - Xe 03 ĐĐ Thầy Minh                              
Hạng C - Xe 04 ĐĐ Thầy Minh                              
Hạng C - Xe 05 HV Dadong                              
Hạng C - Xe 06                              
Hạng B - Xe 11 ĐĐ Cô Ngân                              
Hạng B - Xe 12 Thầy Yên B ĐĐ                              
Hạng B - Xe 14 HV Dadong Thầy Yên B ĐĐ                              
Hạng B - Xe 15 HV Dadong Thầy Yên B ĐĐ                              
Hạng B - Xe 16 ĐĐ Cô Ngân ĐĐ Thầy Cường                              
Hạng B - Xe 17 ĐĐ Thầy Cang ĐĐ Cô Ngân                              
Hạng B - Xe 18 ĐĐ Cô Ngân ĐĐ Thầy Cường                              
Hạng B - Xe 19 Thầy Khánh ĐĐ ĐĐ Thầy Hùng A                              
Hạng B - Xe 20 ĐĐ Cô Ngân ĐĐ Thầy Lê Quân                              
Hạng B - Xe 21 Thầy Yên B ĐĐ ĐĐ Thầy Phong B                              
Hạng B - Xe 22                              
Hạng B - Xe 23                              
Hạng B - Xe 24                              
Hạng B - Xe 25                              
Hạng B - Xe 26 ĐĐ Thầy Hiệp A ĐĐ Thầy Hùng A                              
Hạng B - Xe 27 ĐĐ Thầy Mẫn A ĐĐ Thầy Hiệp A ĐĐ Thầy Cường                              
Hạng B1 - Xe 30                              
Thứ Tư, 17/08/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                 CĐ Thầy Minh                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                 CĐ Thầy Minh                                        
Hạng C - Xe 03                                                                                 CĐ Thầy Minh                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                 CĐ Thầy Minh                                                
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                 Trường LXuyên CĐ                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Thứ Năm, 18/08/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                 CĐ Thầy Minh                                        
Hạng C - Xe 02                                                                                 CĐ Thầy Minh                                        
Hạng C - Xe 03                                                                                 CĐ Thầy Minh                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                 CĐ Thầy Minh                                        
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 23                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 25                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 26                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                        
Hạng B1 - Xe 30                                                                                                                                        
Thứ Sáu, 19/08/2022
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Hạng C - Xe 01                                                                                                                                        
Hạng C - Xe 02                                                                 ĐĐ Thầy Văn Tính                                                                
Hạng C - Xe 03                                                                 ĐĐ Thầy Văn Tính                                                                
Hạng C - Xe 04                                                                 ĐĐ Thầy Văn Tính                                                                
Hạng C - Xe 05                                                 ĐĐ Thầy Văn Tính                                                                
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                        
Hạng B - Xe 11